Projekt Badatel je podpořen v rámci projektu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol „Badatel 2021 – Rozvoj nadaných studentů SŠ prostřednictvím přírodovědných výzkumných a vzdělávacích aktivit“.

Projekty dle obsazenosti

Volné projekty

Detekce stop krve na botách a ponožkách z konce 2. sv války

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu

Obor:  biologie | Supervizor:  prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR

Chemická analýza organických reziduí na archeologických nálezech

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Nejen částicové projekty se sadou Arduino

Obor:  fyzika, informatika | Supervizor:  Ing. Ladislav Chytka,Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Jak neměřit koronavirus

Obor:  matematika | Supervizor: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Osteologické nálezy z lokality Šibeničník (Šibeniční vrch) – cihelna deponované ve sbírce Vlastivědného muzea Olomouc

Obor:  věda o Zemi | Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. | Typ: terénní, laboratorní| Pracoviště: katedra geologie

Fyzikální chemie bublin

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra fyzikální chemie

Přehled chemických látek kolem nás

Obor: chemie, informatikaSupervizor: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. Typ: počítačový | Pracoviště: katedra fyzikální chemie

Studium dormance semen bobovitých rostlin

Obor:  biologie | Supervizor:  doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra botaniky 

Sledování vybraných funkcí vegetace pomocí satelitních snímků

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra geoinformatiky

Hodnocení kvality map pomocí eye-trackingu (sledování pohybu očí)

Obor:  vědy o Zemi, informatika | Supervizor: RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. | Typ:  laboratorní, počítačový Pracoviště:  katedra geoinformatiky

Asociace fosilií z lokality Štíty (bystřický litofaciální vývoj české křídové pánve)

Obor:  věda o Zemi | Supervizor: RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. | Typ: terénní, laboratorní | Pracoviště: katedra geologie

Asociace fosilií z lokality Stínava–víkendový domek (devon, stínavsko-chabičovské souvrství)

Obor: věda o Zemi | Supervizor:  RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D. | Typ:  terenní, laboratorní | Pracoviště:  katedra geologie

Webová mapová aplikace na vybrané téma

Obor:  informatika, vědy o Zemi | Supervizor:  Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště: Katedra geoinformatiky

Městské podnebí Olomouce a jeho zvláštnosti

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra geografie 

Prvkové složení rohovců/pazourků jako rozpoznávací kritérium

Obor:  vědy o ZemiSupervizor: Mgr. Martin Moník, Ph.D. | Typ:  terénní/laboratorní Pracoviště:  Katedra geologie

Chemická analýza v archeologickém výzkumu

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář,Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Příprava nábrusů vzorků z historických nástěnných maleb a jejich následná analýza

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Sledování tvorby a energetiky lipidových raftů

Obor:  chemie, biologie | Supervizor:  doc. RNDr.Karel Berka, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra fyzikální chemie

Katalytická aktivita nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor:  doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra fyzikální chemie

Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie za využití nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor:  doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra fyzikální chemie

Synchronizace

Obor:  matematika | Supervizor:  Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Časoprostorové proměny krajiny vybraného území

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  Mgr. Jan Hercik, Ph.D. | Typ: počítačový | Pracoviště: Katedra geografie

Studium ne-newtonovských kapalin – Hele-Shawova buňka

Obor:  fyzika | Supervizor:  RNDr. Renata Holubová, CSc. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra experimentální fyziky

Řešené projekty

Moderní analýza polyfenolických látek

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Rekonstrukce simulovaných událostí produkce čtyř top kvarků v proton-protonových srážkách pomocí softwaru ROOT

Obor: fyzika | Supervizor: Mgr. Petr Baroň | Typ: počítačový | Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití biopolymerů a nanočástic stříbra

Obor:  chemie | Supervizor: doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra fyzikální chemie

Zajímavé koordinační sloučeniny vybraných přechodných kovů s organickými ligandy

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra anorganické chemie

Automatická analýza obrazových dat

Obor:  matematika | Supervizor:  RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Detekce kosmického záření scintilačními detektory

Obor:  fyzikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Měření ionizujícího záření se sadou Vernier

Obor:  fyzikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP

Přírodní látky rostlinného původu – vývoj nových metod jejich přípravy a ohodnocení jejich biologické aktivity

Obor: biologie | Supervizor: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra chemické biologie

Analýza paleobotanických mikrozbytků zbytků

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Obor:  chemie, fyzika | Supervizor:  doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra experimentální fyziky

Obsazené projekty

Vývoj chemických inhibitorů cyklin-dependentních kinas

Obor:  chemie | Supervizor: Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra organické chemie

Analýza jantarových korálků za účelem zjištění jeho původu

Obor:  chemie | Supervizor: RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.  | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra analytické chemie

Detekce organických látek v paleontologických vzorcích

Obor: chemie | Supervizor: RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.  | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra analytické chemie

Příprava nových potenciálních inhibitorů kináz ovlivňujících buněčné dělení

Obor: chemie | Supervizor: Mgr. Monika Tomanová | Typ: laboratorní | Pracoviště: katedra organické chemie

Vybrané laserové technologie

Obor:  fyzika | Supervizor:  RNDr. Hana Chmelíčková | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR

Studium obranných mechanismů rostlin ovlivněných působením abiotického stresu

Obor:  chemie | Supervizor: Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.| Typ: laboratorní | Pracoviště:  katedra biochemie

Termografie

Obor:  fyzika | Supervizor:  RNDr. Renata Holubová, CSc.| Typ:  laboratorní | Pracoviště:  katedra experimentální fyziky

Analýza pylových zrn pomocí MALDI-MS

Obor: chemie | Supervizor: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. | Typ: laboratorní| Pracoviště: Katedra analytické chemie

Sběr a analýza vlastnosti včelího jedu

Obor:  chemie | Supervizor:  Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.| Typ: terénní, laboratorní | Pracoviště:  katedra biochemie

Centrální věta – centrální limitní věta

Obor:  matematika | Supervizor:  Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. | Typ:  počítačový | Pracoviště:  katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Měření koncentrace radonu v jeskyních pomocí detektoru TimePix

Obor:  fyzika | Supervizor: Mgr. Petr Baroň | Typ: terénní/počítačový | Pracoviště: Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Využití FTIR spektroskopie pro detekci rakovinných nádorů ve vzorcích tkáně prostaty

Obor: matematika | Supervizor: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. | Typ: počítačový | Pracoviště: katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Analýza dat z experimentu ATLAS (CERN)

Obor:  fyzikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR

Lidský čárový kód aneb historie vepsaná do zubní skloviny

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Analýza porotické hyperostózy a cribra orbitalia u dětí

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Programujte grafickou formou srozumitelně

Obor:  vědy o ZemiSupervizor:  doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. | Typ:  počítačový Pracoviště:  Katedra geoinformatiky

Úlohy s částicovou kamerou TimePix

Obor:  fyzika, informatikaSupervizor:  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | Typ:  laboratorní Pracoviště:  Společná laboratoř optiky UP 

Molekulové magnety na bázi sloučenin přechodných kovů

Obor: chemie | Supervizor: RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: Katedra anorganické chemie

Chemická analýza jantarových korálů z náhrdelníku z lokality Mikulovice (hrob H36)

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Analýza lidských vlasů pomocí (MA)LDI-MS a GC/MS

Obor:  chemie | Supervizor:  RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. | Typ:  laboratorní | Pracoviště:  Katedra analytické chemie

Vývoj metod pro stereoselektivní přípravu látek s axiální chiralitou

Obor: chemie | Supervizor:Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. | Typ: laboratorní | Pracoviště: Katedra organické chemie

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci