Jak se zapojit do projektu jako supervizor

 

Zadejte téma

Jestliže vám myšlenky projektu Badatel jsou natolik blízké, že byste byl ochoten stát se supervizorem, můžete zadat váš projekt do naší databáze pomocí tohoto formuláře. K projektu přidejte název i stručnou anotaci. Jak název, tak anotace projektu by měly být napsány jazykem srozumitelným i středoškolákům, tedy spíš populárně. Dále doporučujeme i stručný popis toho, čím se zabývá vaše skupina nebo pracoviště (může to být i odkaz na internetové stránky vašeho pracoviště) a vložit lze i ilustrační obrázek.

Může se stát, že se při osobním setkání se studentem domluvíte na tématu, které bude trochu odlišné od toho, které je nabízeno v databázi, ale které zapadá do činnosti vaší skupiny – pak doporučujeme upravené téma zadat také do formuláře.

K čemu se zavazujete?

Tím, že vložíte projekt do naší databáze, vám vzniká jediná povinnost – jestliže vás kontaktuje nějaký student, jste povinen mu odpovědět. Samozřejmě optimální bude, pokud si s ním smluvíte schůzku a domluvíte se na tom, jak bude stáž probíhat. Pokud ale momentálně nemáte z jakéhokoliv důvodu možnost se studentovi věnovat, můžete ho i odmítnout. Zkuste v takovém případě např. doporučit některého kolegu, který se zabývá podobným tématem.

Jak by měla vypadat studentská stáž?

Student by měl bádat – tedy hledat něco nového, nemělo by se jednat o praktikum. To jak bude vypadat stáž se bude odvíjet od toho jaké téma vypíšete, jaké budou časové možnosti vaše a studenta – žádný univerzální předpis neexistuje.

Zkušenosti ukazují, že ke studentům, kteří provádějí experimenty v laboratoři se můžeme chovat jako k bakalářům, či diplomantům – vyplatí se tedy je instruovat o bezpečnosti práce – viz např. tento vzorový dokument, který si můžete upravit k Vašim potřebám. V případě, že se bude jednat o teoretickou práci, či práci, která nevyžaduje pravidelnou přítomnost v laboratoři (např. programování, modelování, zpracování dat) můžete po uvedení studenta do problematiky pokračovat v kontaktu po internetu (vhodné např. pro studenty ze vzdálenějších obcí, kteří nemohou pravidelně dojíždět). Je také možné, že vás kontaktuje nějaký student (nebo i skupina studentů pod vedením jejich učitele) s vlastním projektem a vy jim budete dělat konzultanta. 

Jak by měly být studentské práce ukončeny?

Přesto, že se může stát, že studenti svou práci nedokončí (přece jen mohou podcenit své časové i jiné schopnosti) doporučujeme, aby studenti své práce v rámci Badatele prezentovali minimálně na Konferenci mladých přírodovědců, kterou každoročně v rámci Badatele v květnu pořádáme a odkud si oni i vy můžete odnést odměnu. Kromě toho své práce mohou studenti využít například v rámci Středoškolské odborné činnosti, nebo v jiných soutěžích. 

Přejeme hodně zdaru při práci se studenty. 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese karel.berka@upol.cz.

 

 

How to be a supervisor

 

Set up a project

If you would like to participate in Badatel, you can become a supervisor by filling project title and description into this online form. Please do keep in mind that Badatel projects will be carried out by motivated high school students. So tune the difficulty level that it can be delivered with minimal university level of knowledge – basically as an easier bachelor theses.

It can of course happen that upon meeting with student, you will define new project differing from the one in the database – in such case just fill the new project into the form.

Requirements

Upon insertion of project into the database you are obliged to respond to queries from students.
If you would agree on project – discuss the terms based on your and student’s needs. If you do not have time, it is fine to say no. Then you can at least point the student to some willing colleague.

How to set student’s work

Student should do research – the project therefore should be inventive. Student’s work should be tuned according to project and your and student’s time possibilities – it’s up to you.

Experiences show that students in lab are similar to bachelors or even master students – it is therefore important to show them basic Occupational safety and health procedures at your lab to stay on safe side and have them sign it (Czech version of such document is here). When the project does not require work in lab (e.g. programming, modelling, data analysis), the contact can be sustained over the internet. Such projects prefers students from more distant cities. It is also possible that you will be contacted by a student (or group of student with their teacher) with their own project idea close to your project and ask you to do consultant.  

Student’s project evaluation

Although it can happen that the students will not finish (it’s their freetime activity) it is best if they present their results at Conference of Young Natural Scientists, where they can win a reward. On top of that they can present their results also during Students` Professional Activities, or other competitions. 

We wish you best luck with students. 

In case of further questions, do not hesitate to contact us at email address karel.berka@upol.cz.

 

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Tento projekt je podporován Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci